KVKK Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “ELSİSAN MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” (“Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, “ELSİSAN MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Şirketin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

 • Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

 • Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;

 • Şirketin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;

 • Şirketin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

 • Şirketin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, https://www.elsisan.com/tr  internet adresinden ulaşabileceğiniz  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

 

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, ELSİSAN MAKİNE SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 • Şirket, yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

 • Şirket, kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

 • Şirket, insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;

 • Şirket, insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;

 • Şirketin, ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

 • Şirketin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı  bilgilere internet adresinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.

 

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  internet adresimizde yer alan İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMUnu kullanarak iletebilirsiniz. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU:

 

“ELSİSAN MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

Başvuru Tarihi:

 

  

A.Başvuru Yapan İlgili Kişi Bilgileri

 

İsim:

 

Soy isim:

 

T.C. Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

Adres:

 

 

B. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:

 

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  • Elden teslim almak istiyorum.

 

C. Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, Katılımcı Firma, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Üye gibi)

 

 • Müşteri (Katılımcı Firma)
 • Ziyaretçi
 • Üye
 • Eski çalışanım.

Çalıştığım Yıllar:. .......................................

 • Diğer: ................
 • İş Ortağı
 • Tedarikçi
 • Üçüncü Firma Çalışanıyım.
 • İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

Tarih: ......................................

 

 

 

 

 

Kurumumuz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ....................................................................

Konu: ....................................................................................................................................................

 

 

 

D. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………..………………………….…………………………………………..…………….…………………………….….…………………..……………………..………………………….…………………………………………..…………….……………………………….…………………..……………………..………………………….……………………………………….…..…………….……………………………….…………………..……………………..………………………….…………………………………………..…………….……………………………….…………………..……………………..………………….……….…………………………………………..…………….……………………………….…………………..……………………..………………………….…………………………………………..…………….……………………………….……………..

 

 

 

Açıklama Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerinizin yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu itibarla yazılılık koşulu kapsamında, işbu başvuru formunu tamamlayarak, imzalı bir örneğini “Elsisan Makine San. Ve Tic. A.Ş. -  BTSO Organize Sanayi Bölgesi Lacivert Cd. No.11  Nilüfer/Bursa/Türkiye ” açık adresine bizzat başvurarak veya noter kanalı vb. yollarla gönderebilirsiniz. Başvuru formu, kurum ile olan ilişkinizin tespit edilmesi, kurum tarafından işlenen kişisel verileriniz varsa, başvurunuzu doğru ve kanuni süresi içerisinde yanıtlayabilmemiz için hazırlanmıştır. Hukuki ve cezai riskleri önlemek için kurumumuzun kimlik ve yetki tespiti yapabilmesi için ek bilgi/belge talep hakkı saklıdır. Lütfen işbu form kapsamında tarafımıza ilettiğiniz taleplerinizin doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. Zira iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.